Cuốn nhật ký có tựa đề “Thế hệ Hồ Chí Minh” dày 35 trang chứa đựng lòng yêu nước , lý tưởng sống cao đẹp của một nữ chiến sĩ chưa rõ tên. Nhật ký ghi chép những năm tháng công tác, hành quân của tác giả trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1966, trên vùng đất Chiến khu Đ thuộc địa phận tỉnh Bình Dương.