(VOV) - Thực hiện khuyến cáo này tức là doanh nghiệp “tự bảo vệ mình” – đó cũng là thông điệp ngắn gọn của các nhà quản lý nhắn gửi tới các doanh nghiệp