ND- Trong xã hội lâu nay vẫn tồn tại cách nghĩ, chỉ vào đại học mới có danh tiếng, dẫn đến nạn "bằng cấp" khi tuyển dụng ở các cơ quan, doanh nghiệp; trong khi nhu cầu nguồn nhân lực không chỉ cần đến "thầy" mà cần cả "thợ".