(PL&XH) - Đề án sẽ triển khai các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của TTN; các biện pháp, mô hình tuyên truyền phù hợp và hiệu quả đối với TTN hiện nay.