Được sự hỗ trợ của Cục trồng trọt, Cục BVTV, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư quốc gia, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam, Sở NN&PTNT Tây Ninh xây dựng mô hình sản xuất lúa liên kết 4 nhà, hướng cộng đồng nông dân áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có hiệu quả đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng lúa, góp phần vào an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao lợi nhuận cho người trồng lúa. Chương trình được thực hiện từ vụ mùa năm 2008 cho đến nay.