(Vietstock) – Triển vọng của doanh nghiệp ngành thủy sản Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi các rủi ro thị trường (phổ biến là việc áp dụng các rào cản thương mại, kỹ thuật) và nguồn nguyên liệu. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn doanh nghiệp ưu tiên để khuyến nghị đầu tư với tiêu chí đó phải là những doanh nghiệp có có thị trường lâu năm, ổn định, và chủ động được nguồn nguyên vật liệu.