Năm 2013, PVX dự kiến đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động 6,15 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với mức 5,98 triệu đồng/người/tháng năm 2012.