PVS, HPG, PAC, SRF, VNC, RHC, SFC, PDN và CMV công bố chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền.
PVS, HPG, PAC, SRF, VNC trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu PVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.* Ngày 20/09/2013, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS -HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2013.

* Ngày 18/9/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG -HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2013.

* Ngày 27/9/2013, Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2013.

* Ngày 25/9/2013, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF -HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/9/2013.

* 26/09/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/9/2013.

* Ngày 25/10/2013, Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/9/2013.

* Ngày 24/9/2013, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC -HOSE) trả cổ tức năm đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2013.

* Ngày 1/10/2013, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN -HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2013.

* Ngày 30/9/2013, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV -HOSE) trả cổ tức còn lại của năm 2012 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Trong đó: trả cổ tức còn lại năm 2012 là 1% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 là 4%. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2013.