Sau ba ngày làm việc, ngày 29/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết thúc.