Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng thông qua một số chỉ tiêu đến 2015: tăng trưởng kinh tế đạt 14%/năm, GDP đạt 1.900-2.000USD/người/năm...