Tại Bình Phước, ông Nguyễn Huy Phong được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.