Sụ phát triển tự phát, thiếu quy hoạch của làng thu gom, tái chế phế liệu Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã làm cho môi trường của làng ngày càng ô nhiễm trầm trọng.