TT - Trang Việc học - việc làm vừa nhận được câu hỏi của một số bạn về việc người khuyết tật có thể học nghề ở đâu, với các điều kiện gì?