Động vật quý hiếm là con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên công tác bảo tồn và phát triển nhóm động vật này còn hạn chế, chưa thể nhân ra diện rộng.