Nước CH tự trị Crưm nằm ở miền nam U-crai-na, trên một bán đảo cùng tên ở phía bắc Biển Đen. Là nước cộng hòa tự trị trong thành phần U-crai-na, CH Crưm được điều hành bằng Hiến pháp Crưm và luật pháp của U-crai-na, với diện tích gần 30 nghìn km 2 và số dân gần hai triệu người, chưa kể TP Xê-va-xtô-pôn nằm cùng trên bán đảo Crưm nhưng tách biệt về mặt hành chính với CH Crưm.