quý cô biết giữ đạo đức nhân phẩm của con người, vì thế mà gia đình được giữ vững, vợ chồng hạnh phúc.