Từ tháng 7 - 2009, sau khi được giãn và miễn thuế 6 tháng đầu năm nay, hộ kinh doanh cá thể sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân thay vì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Với việc điều chỉnh này, hộ kinh doanh được hưởng chính sách tính thuế giảm trừ, sẽ có lợi hơn so với nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây.