(PLO) - “Việc kết hôn giữa những người đồng giới trong xã hội cần thiết phải có một cái nhìn chia sẻ, đồng cảm. Tuy nhiên, trên cơ sở pháp lý về vấn đề trên thì nên có một lộ trình…”