LTS : Ngày 16-4-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 491/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Sau một năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu rộng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã đến một số địa phương ghi nhận những cách làm hay, những mô hình tốt có thể nhân rộng, đồng thời nêu một số vấn đề đã bộc lộ qua thực tiễn cần rút kinh nghiệm kịp thời.