Quyết định 446 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006 - 2010, có tính đến năm 2015, mở ra nhiều triển vọng để Kon Tum có nguồn nhân lực dồi dào. Sau hơn bốn năm thực hiện, đề án mang lại nhiều kết quả đáng mừng, song cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm.