Tuy còn có ý kiến khác nhau khi đánh giá về tính hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tính trên quy mô vốn và những ưu thế về sản xuất, kinh doanh so với khu vực kinh tế tư nhân, nhưng phần lớn ý kiến của các chuyên gia và nhà quản lý đều cho rằng, nếu thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu DNNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ tác động tích cực đến tổng thu nhập nội địa (GDP) và tăng trưởng kinh tế, nhất là tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn.