Trong bài viết “Những tiếng nói đau thương từ S-21” (bí danh của nhà tù Toul Sleng), tác giả David Chandler (ĐH báo chí California) đã miêu tả về ngày 7.1.1979, khi quân đội VN hỗ trợ các đồng minh Campuchia tiến vào giải phóng Phnom Penh khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.