(HHT_Online) Thành viên nào được yêu thích nhất trong Big Bang? Click và bạn sẽ biết ngay bây giờ đây!