(VOV) - Mỗi sáng kiến không chỉ là kết quả sáng tạo, thể hiện niềm đam mê của cá nhân mà quan trọng hơn là nó đem lại lợi ích cho cộng đồng