NDĐT- Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nhiều địa phương Quảng Ngãi.