Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và đa dân tộc. Hầu hết đồng bào ta có tín ngưỡng, trong đó tín đồ các tôn giáo chiếm khoảng 25% dân số cả nước. Đồng bào có đạo thuộc các giai tầng, dân tộc cư trú ở những vùng miền khác nhau, đều có lòng yêu nước và luôn có ý thức phấn đấu cho nước cường, dân thịnh.