Từ bao đời nay, trong gia đình, người phụ nữ luôn có vai trò rất quan trọng và không thể thiếu. Ảnh hưởng của họ đã tác động đến cuộc sống gia đình, ngày càng trở nên quyết định hơn. Điều này cũng đã được thể hiện trong thơ ca Việt Nam.