Đôi khi những người châu Á quá vui tính đến mức làm những việc điên rồ, lập dị.