Lịch sử Việt Nam cũng tồn tại rất nhiều bậc mỹ nhân, nhan sắc tuyệt trần, họ còn góp phần to lớn trong việc hưng, vong của một vương triều.