(VOH) - Năm 2009 là năm nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Những mô hình trồng trọt, chăn nuôi tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Những mô hình cũ không chỉ duy trì mà còn tăng thêm về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là bước đột phá ở những mô hình mới tạo ra bước ngoặc, nâng cao năng suất trong ngành nông nghiệp trong thời gian qua