(Kienthuc.net.vn) - Đối với những người lính QĐND Việt Nam, hình ảnh Tướng Giáp chưa bao giờ là một nguyên soái xa xôi mà lúc nào cũng là người anh cả của họ.