(Kienthuc.net.vn) - Thay vì dùng từ "shampoo", tấm biển ở cửa hiệu này lại viết thành hai từ "Sham Pooing". "Poo" có nghĩa là đi vệ sinh.