Những lời cảnh cáo từ nhẹ nhàng đến nặng lời nhất được dán nhan nhản trên khắp các đường phố.