Chúng tôi gặp và hỏi ông về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như chạm đúng mạch nguồn cảm xúc và nôĩ lòng thầm kính, ông đã bật khóc.