(NDHMoney) Trong các cuộc phỏng vấn xin việc, kiến thức và sự hiểu biết của bạn chỉ là điều kiện cần giúp bạn trả lời các câu hỏi. Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng luôn quan sát, ra quyết định dựa trên cách bạn trả lời, thái độ và cử chỉ của bạn.