(VOH) - Từ nhiều năm qua , phong trào thi đua là xuất hiện những điển hình tiên tiến trong lao động giỏi , sáng tạo, trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp rất lớn vào công cuộc phát triển chung của TP. Sau đây là vài tấm gương lao động giỏi , sáng tạo tiêu biểu vừa được TP tôn vinh và nhân điển hình.