QĐND - Tại Phiên họp thứ 12 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (gọi tắt là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung). Đây là việc làm cần thiết, kịp thời, tiếp tục thể hiện sự tôn vinh, tri ân và đền ơn, đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những bà mẹ có nhiều cống hiến cho đất nước, qua đó góp phần giáo dục truyền thống các thế hệ người Việt Nam...