- Kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 về cơ bản vẫn giữ ổn định như những năm trước, nhưng cũng có một số bổ sung, điều chỉnh.