(CAO) Sáng nay 28 - 11 - 2013, dưới sự điều khiển của ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội đã thông qua bản Hiếp pháp sửa đổi với 486/488 đại biểu có mặt đồng ý (đạt 97,59 %), hai đại biểu không biểu quyết.