Trong số 87 tỉ đồng nợ thuế tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng, riêng Công ty Silver Shores đã nợ 28 tỉ đồng.