Được xuất bản cách đây gần 2 thập niên, nhưng nội dung của các cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị. Tạp chí Economist (Anh) đã đưa ra danh sách các cuốn sách về kinh doanh hay nhất do biên tập viên của tờ báo bình chọn. Trong danh sách này, có 3 cuốn chứa đựng những ý tưởng mang tính cách mạng với giá trị xuyên thời gian.