Chắc hẳn cả người tặng và nhận bánh đều cảm thấy... rất đau khổ.