Những câu nói luôn đúng của vị Đại tướng đáng kính mà mỗi người chúng ta cần nhớ mãi.