LTS - Ngày 1-11-2011, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng (khóa XI) Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định số 46-QĐ/T.Ư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI. Để tìm hiểu sâu hơn nội dung của Hướng dẫn này, nhất là những bổ sung quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Quang Thu, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư.