Mặc dù quá trình đô thị hóa tại Việt Nam diễn ra khá sớm và tăng nhanh những năm gần đây, nhưng tốc độ đô thị hóa vẫn thuộc trong nhóm thấp của thế giới. Không những thế, quá trình đô thị hóa cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế.