Mai Phương, Linh Chi quyết định dừng sự nghiệp âm nhạc và đầu tư vào chuyện học hành.