TP - Có đoàn viên nào lại không biết về Anh - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.