Với Tố Hữu, Từ ấy là tiếng gọi cả một thế hệ lên đường Tranh đấu. Kết thúc kháng chiến thắng lợi là lời nhắn gửi đầy hào khí Ta đi tới.