Cái “dâm” trong tướng mệnh học cũng là một đề tài trong lúc trà dư tửu hậu.