Pháp lệnh Dân số (PLDS) đã được Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 9-1-2003, Chủ tịch nước công bố ngày 22-1-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2003. Để bảo đảm thi hành Pháp lệnh này, Nghị định hướng dẫn được Chính phủ ban hành từ ngày 16-9-2003. Như vậy, đã gần 7 năm đi vào đời sống.